Disclaimer Lammerwilbrink.nl

De informatie die u op deze internetsite aantreft is met zorg samengesteld. Desalniettemin dient u de juistheid en volledigheid daarvan altijd zorgvuldig en onafhankelijk te verifiëren.  Lammertwilbrink.nl biedt de informatie op haar website aan zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en volledigheid. Zij sluit aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de door haar op deze website verstrekte informatie uit.

Op de inhoud van de gehele internetsite  Lammertwilbrink.nl (alle informatie, teksten, beelden, geluiden en programmatuur) rust copyright. Van deze site mag niets worden gekopieerd noch veranderd zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar waarvan het auteursrecht op berust.

Bepaalde links (doorverwijzingen) op onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Lammertwilbrink.nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.

Wij verzoeken u alle gegevens die u stuurt naar Lammertwilbrink.nl zo volledig mogelijk te controleren op juistheid. Informatie dient rechtsgeldig te zijn en mag geen inbreuk maken op rechten of privacy van derden.

Lammertwilbrink.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@lammertwilbrink.nl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.